Pravidla soutěže

Pohádkový les – Hostivařský lesopark 2023

Organizátor soutěže:

TUkas ČSAO a. s., spisová značka B 4983 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 10, Černokostelecká 565/114, PSČ 108 00 (dále jen „Organizátor“)

Výhra:

5x rodinný vstup do Aquapalace Praha v Čestlicích. 1 rodinný vstup = 2 dospělí či senioři + 1-2 děti do 150 cm.

Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“), která splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá v sobotu 23. 9 2023 od 10:00 hodin do 23:59 hodin. Výhru získá 5 soutěžících s nejpřesnějším tipem na tipovací otázku. Tipovat v soutěži je možné pouze 1x. Pokud se jeden soutěžící zúčastní dané soutěže vícekrát (tzn. vyplní a odešle více soutěžních formulářů), za platný bude považován pouze první, na ostatní nebude brán zřetel. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění.

Vyhodnocení:

Podmínkou k tomu, aby mohl být výherce vybrán, je splnění všech podmínek soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. 9. 2023. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci do soutěže. Výherce je povinen nejpozději do 10 dnů od zaslání e-mailu písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra může být předána náhradnímu výherci nebo použita k jiným marketingovým účelům. Případným náhradním výhercem bude stanoven soutěžící, který se umístil jako další v pořadí. Předání výhry probíhá osobně nebo poštou.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

Všeobecné podmínky:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců a doručený audiovizuální materiál ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu šesti měsíců od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.


Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Čerpací stanice TUkas

Zobrazit více
Natural 95
38,20 Kč
Diesel
36,50 Kč
CNG
34,90 Kč