PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)

1.    Pořadatel

 • Pořadatelem soutěže je společnost TUkas a.s., se sídlem: K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy, IČO: 26149958, DIČ: CZ26149958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B 6356 (dále jen „Pořadatel“).

2.    Soutěže

 • Pořadatel vyhlašuje soutěže prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „Příspěvky“). Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se v záležitostech, které Příspěvky výslovně neupravují jinak, řídí těmito Podmínkami.

3.    Termín konání soutěží

 •  
  • Soutěž probíhá vždy v termínu specifikovaném v příslušném Příspěvku (dále jen „Doba konání soutěže“).

4.    Účastníci soutěží

 • Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce).
  • Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže správně odpoví na otázku zadanou Pořadatelem v Příspěvku a/nebo splní jiné podmínky stanovené příslušným Příspěvkem pro účast v soutěži.
  • Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží. Účast v soutěžích je zdarma a Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli.
  • Každý Účastník se může do příslušné soutěže přihlásit za celou Dobu konání soutěže pouze jednou.
  • Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem.

5.    Výherci soutěží

 • Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří jsou (dle pravidel uvedených v příslušném Příspěvku) vylosováni a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Výherci“).
  • Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku.
  • Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát pouze jednou.
  • V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu) není možno s Výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu.

6.    Výhry

 • Výhry jsou vždy specifikovány v příslušném Příspěvku.
  • Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít.

7.    Oznámení o výhře

 • Všichni Výherci budou o výhře vždy informováni pod svým soutěžním komentářem Příspěvku, a to do 7 dnů ode dne, kdy budou vylosováni a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Oznámení o výhře“).
  • Neodpoví-li Výherce Pořadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8.    Vyloučení z účasti v soutěži

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší.
  • Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
 • použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
 • účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
 • účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.
  • Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a osoby blízké těmto osobám.
  • Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal Vítězem soutěže, zaniká jeho nárok na výhru; v případě, že mu již byla poskytnuta, je povinen ji vrátit Pořadateli.
  • Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je Pořadatel oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze soutěže.
  • Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

9.    Vyloučení odpovědnosti za škody

 • Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí.

10.    Všeobecné podmínky

 1. Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společnostmi provozujícími sociální sítě Facebook a Instagram (dále jen „Společnosti“), nejsou jimi organizovány ani podporovány.
  1. Účastníci poskytují v rámci soutěží své údaje Pořadateli, jako správci stránky Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram.
  1. Informace získané od Účastníků budou použity pouze pro účely příslušné soutěže.
  1. Za obsah soutěží není odpovědná žádná ze Společností, ale výhradně Pořadatel. Společnosti nejsou v žádném případě jakkoli spojeny s těmito soutěžemi. Jakékoli ručení ze strany Společností je proto zásadně vyloučeno.
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  1. Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Účastníkem a Pořadatelem, který vznikne účastí Účastníka v soutěži. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje Účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušné soutěže, dle těchto podmínek:
 1. Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku a/nebo Instagramu. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, bude Pořadatel zpracovávat také jejich kontaktní údaje pro účely předání výhry.
 2. Doba zpracovávání: po dobu sedmi dnů od odeslání výhry Pořadatelem.
 3. Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher.
 4. Právní základ zpracování: plnění smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 5. Správce osobních údajů: Pořadatel, příp. 3 osoby (zpracovatelé), které Pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří.
 6. Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 1.1 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy marketing@tukas.cz:
 7. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;
 8. právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
 9. právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 10. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 11. právo na přenositelnost osobních údajů;
 12. právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 13. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy marketing@tukas.cz.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
  1. Pořadatel je oprávněn bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit Podmínky.
  1. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher.
  1. Pořadatel neodpovídá za případné vady výher.
  1. Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny v rámci marketingového oddělení Pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.
  1. Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
  1. Podmínky jsou k dispozici přímo na facebookové stránce Pořadatele v záložce informace pod odkazem https://www.facebook.com/autotukas, a zároveň na webové stránce Pořadatele pod odkazem www.tukas.cz.

 

Čerpací stanice TUkas

Zobrazit více
Natural 95
37,80 Kč
Diesel
37,90 Kč
CNG
34,90 Kč